logoCCE

Českobratrský evangelický sbor
ve Volyni

Úvodní stránka

Pravidelný program

Co bylo

Fotogalerie

Kontakty


..Adopce na blízko

..Fairtradový sbor

..Možnosti pobytů

..Ratejna* Rekonstrukce sborového domu *

* Strakonice *

* Sborové dopisy *

TOPlist
TOPlist


Historie a současnost

Všechny dostupné doklady se shodují v tom, že myšlenka začít s prací evangelické církve také na Volyňsku se objevila po přednášce Břetislava Hladkého, pozdějšího faráře v Libiši, "o klerikalismu" a byla posílena další přednáškou pozdějšího seniora Machotky z Plzně "o husitství a naší svobodě" v letech 1919 a 1920.

11. prosince 1921 byla ve Volyni založena kazatelská stanice a o dva roky později (2. září 1923) filiální sbor. Plných 12let byl obstaráván ze Strakonic, z Písku a Plzně - což bylo velmi náročné (dojíždění, služba členů staršovstva). Celý sbor usiloval o to mít vlastní sborový dům s bytem pro kazatele a se shromažďovací místností. 7. ledna 1931 se podařilo koupit školní budovu, do které se později přistěhoval první volyňský kazatel, diakon Jaroslav Kučera, zvolený 28. června 1933. V budově byla po nutných opravách 21. dubna 1935 slavnostně otevřena nová modlitebna.

Během války došlo ke změně kazatele. V roce 1942 odešel diakon Kučera a přišel Jan Mikulecký, absolvent misijní školy v Olomouci. Ten se ve Volyni dlouho nezdržel, odešel koncem války do Třebenic a sbor zůstal téměř rok neobsazen, odkázán zase na pomoc především ze Strakonic. 1. dubna 1946 přišel do Volyně farář (tehdy diakon) Jan Políček. Pracoval ve sboru téměř 20let. Během jeho působení se stal volyňský sbor sborem farním (1. 11. 1947) s kazatelskými stanicemi ve Vimperku, Prachaticích a v Nahořenech. Farář Políček zemřel 26. ledna 1966 - po jeho smrti nebyl sbor obsazen samostatným duchovním. Je obstaráván administrátorem, vikářem Pavlem Urválkem ze Strakonic.

I přes velké úsilí o získání samostatného faráře zůstal sbor (od roku 1966) již neobsazen s tím, že jej lze administrovat ze Strakonic a že zde mohou působit seniorátní vikáři. Následkem bylo, že zanikly všechny kazatelské stanice a bohoslužby se nadále konaly už jen ve Volyni, často jako čtené, vydatně zde pomáhal Josef Karas, dlouholetý kurátor sboru.

Sboru bylo doporučeno velký sborový dům prodat, aby nebyl církvi zátěží, a koupit objekt menší. Tešně před realizací však sborové shromáždění roku 1968 tento záměr neschválilo.

Administrátorem sboru byl po Pavlu Urválkovi (Strakonice) od 11/1969 do 1/1980 Karel Palásek (konsenior a senior v Písku) - ten obstarával hlavně úřední záležitosti sboru, tíhu sborové práce ve veliké diaspoře však nesli hlavně vikáři: Jaromír Dus (11/1966 - 11/1967, Kaplice), Květuše Šilarová (11/1967 - 10/1973, Tábor, Strakonice). Květuše Šilarová obětavě pracovala s dětmi a mládeží, konala náboženství ve škole, biblické hodiny pro děti, konfirmační cvičení, biblické hodiny pro dospělé a četné návštěvy. Po jejím odchodu v roce 1974 vypomáhá ve sboru pracovat Jan Opočenský, vikář ve Strakonicích. Konají se opět biblické hodiny, široká diaspora až k jižní hranici byla obstarávána návštěvami. Sbor je držen několika věrnými a obětavými rodinami. Po dobu vojenské služby vikáře sbor opět administruje od 10/1975 Karel Palásek, kterému od 1. 1. do 30. 7. 1977 vypomáhá Věra Matulová, vikářka ve Strakonicích. V říjnu 1977 se po návratu z vojny opět práce ujímá Jan Opočesnký, od února 1980 oficiálně jmenovaný administrátorem sboru. Po jeho odchodu se od 7/1982 do ledna 1983 stává administrátorem Cyril Horák, senior v Českých Budějovicích.

Práce je opět zredukována na pouhé konání bohoslužeb. V únoru 1983 se administrátorem stává Jan Veselý, vikář ve Strakonicích, který zde koná bohoslužby a sporadické návštěvy. Po odebrání státního souhlasu vikáři Veselému je od 15. ledna 1988 je administrátorem opět Cyril Horák, který v srpnu 1989 ustanovuje za administrátora Petra Chamráda, vikáře v Písku. V únoru 1990 se Jan Veselý vrací do církevní služby a od půli roku 1990 je opět administrátorem. Petr Chamrád však nadále dojíždí do Volyně a koná 1x měsíčně bohoslužby (se zaměřením na děti). V červenci 1995 dochází k přefaření oblasti Prachaticka ke sboru v Písku, sbor se tak umenšuje asi o 20 členů. Od roku září 1997 je oficiálně jmenovaným administrátorem sboru ve Volyni opět Petr Chamrád, farář v Písku. Věnuje se návštěvám matrikových členů zvlášť v jižní diaspoře sboru a od podzimu 1998 začíná učit náboženství ve Zdíkově. Na jeho službu navazuje roku 2001 David Nečil, farář v Písku.

Na srpnovém sborovém shromáždění roku 2004 je zvolen kazatelem sboru Hynek Tkadleček, ten nastupuje 15. října 2004. Sbor tak po 38letech má opět svého vlastního kazatele a není již administrativně spravován ze vzdálenějších míst. Ve sboru se postupně obnovuje práce s mládeží a dětmi. Střední a starší generace se schází nad Biblí při svých biblických hodinách. Při bohoslužebných shromážděních bývá vedle zvěstování "dospělákům" i tzv. slovo dětem (pro děti) a poté také nedělní škola. Postupně se také obnovuje setkávání při tzv. sborových nedělích. Kazatel sboru také koná rodinné bohoslužby v Dolních Chrášťanech. V budově sboru se konají koncerty a volnočasové aktivity. Staršovstvo sboru se rozhodlo sborový dům zrekonstruovat a nabídnout jeho prostory do užívání širší veřejnosti. Postupně se tak zanedbaný dům mění - plánem je nově vybudovat sborovou místnost, farní byt (s možným nastěhováním na jaře 2007), sborovou kuchyňku. Vzniká zde prostor pro ubytování skupin mládeže, sociální zařízení a klubovna s tělocvičnou pro volný čas. Na dvoře plánujeme zbudování prostor pro komorní koncerty a divadelní představení.