logoCCE

Českobratrský evangelický sbor ve Volyni
Úvodní stránka

Fotogalerie

Kontakty

..Možnosti pobytů

* Rekonstrukce sborového domu *

* Strakonice *

* Sborové dopisy *

StrakoniceFarní sbor ČCE ve Strakonicích byl od roku 1923 samostatným sborem.
Viz též info na

Od října 1999 byl bez vlastního kazatele a je administrován ostatními kazateli v seniorátě.

Od října 2004 byl administrován volyňským kazatelem. Sbor neměl své vlastní staršovstvo - pracovala zde správní komise (Hynek Tkadleček předseda a Daniel Šimeček místopředseda)

Od ledna 2010 je strakonický sbor zrušen, resp. sloučen s farním sborem ve Volyni a stal se jeho kazatelskou stanicí.budova---- září 2014 ----

Staršovstvo dne 25.5. odsouhlasilo podání návrhu prodeje strakonické nemovitosti jako celku. Rozhodlo tak jednomyslně na základě posouzení vlastního úsilí a možností strakonické budovy udržovat a opravovat tak, aby mohly být využívány a pronajímány.

tomuto rozhodnutí předcházelo dlouhé hledání variant využívání budovy, vybírání provozovatelů / nájemníků a později i kupců. Možností bylo několik - od kulturního prostoru města, provozování volnočasových aktivity pro děti a mládež, nabídka protor pro jiné církve, odkoupení budovy pro stomatologické centrum / pro soukromé bydlení. Nakonec se jako nejschůdnější ukázala varianta prodeje budovy jako celku pro komerční účely

Mimořádné výroční shromáždění volyňského sboru dne 20. července 2014 rozhodlo o prodeji budovy ve Strakonicích.

k 1.9.2014 došlo k předání "Strakonic" do rukou novému majiteli - p. Charvát. V budově i nadále bude mít svou provozovnu společnsot FOKUS o.p.s. Písek. Nový majitel zde bude mít kanceláře pro své podnikání a tehnické prostory a sklady.

Bohoslužby se ve Strakonicích již delší čas nekonají, kartotéční členové sboru nemají zájem se setkávat. Bohoslužby ve Volyni dle svých možností navštěvují dva členové ze strakonického sboru. Kazatel cca 1x do měsíce dojíždí do Sušice, kde koná pobožnost v rodině.

---- září 2013 ----

Již od začátku roku může společnsot FOKUS o.p.s. Písek opět používat obě dvě patra pro svou práci. Celá budova fary a zahrada tak slouží jako denní středisko a terapeutická dílna - Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům a jejich blízkým zkvalitnit jejich život.

Budova fary je uvnitř zrekonstruovaná - ovšem střecha a omítka je v nedobrém stavu. Sháníme finanční prostředky na opravy.

I to je důvod, proč se snažíme prodat nevyužívanou budovu kostela - od začátku roku jsme jednali již s více jak 30 zájemci.

Varhany již svého nového majitele mají - budou v soukromém vlastnictví a budou sloužit jako koncertní nástroj, za což jsme vděční.

Z inventáře je nyní k dispozici 10kusů kostelních lavic, několik starožitných židlí. Pokud máte zájem o budovu kostela či inventář kontaktujte zástupce sboru.
budova


budova---- září 2012 ----

Přes letní měsíce se nám konečně podařilo dokončit rekonstrukci spodní části fary, která byla po loňské havárii vody zničená a neobyvatelná. Jsou zde nové elektrorozvody, stará plesnivá omítka byla odstraněna a proběhly také sanační a zednické práce. Dveře a dřevěnné podlahy jsou také po opravě.

Od října tedy bude tento prostor opět k dispozici organizaci FOKUS-Písek, pobočka Strakonice web FOKUS

Tato organizace tady bude pro svou činnost používat obě patra fary a pro činnost terapeutické dílny Madlenka mají k dispozici prostory bývalé presbyterny.

V současnosti také jednáme o případném prodeji varhan - bylo provedeno jejich ocenění a byly také nabídnuty předběžným zájemcům, stejně tak i zástupcům města Strakonice.

Rádi bychom také našli dlouhodobého nájemníka pro prostory kostela, případně zájemce o jeho odkoupení.

technický stav budovy (hlavně střecha na celém objektu a omítky) je již tak vážný, že rekonstrukce je nevyhnutelná - bohužel i nákladná.---- prosinec 2009 ----

Tento rok byl pro strakonický sbor posledním rokem samostatné existence. Sbor již léta neměl své staršovstvo, při bohoslužbách jsme se zde setkávali v počtu maximálně 4 lidí, sborové aktivity tak byly minimální. Snažili jsme se zajistit používání sborových prostor a zabezpečit budovu pro běžné a základní užívání.

První patro farní budovy jsme pronajali mladé rodině s dětmi, ta se však v březnu odstěhovala, nebyla schopna platit i tak již malý nájem. Mateřské centrum Beruška užívá spodní část fary a tak si od června pronajali i horní byt – jejich rozrůstající aktivity to vyžadovaly. Presbyterna je od března v užívání občanským sdružením FOKUS, které pracuje s duševně nemocnými lidmi. Během celého roku používali sborové prostory členové Starokatolické církve ke svým bohoslužbám, v prosinci jsme ale smlouvu ukončili – nemohou platit ani malý stanovený příspěvek na provoz.

Naše bohoslužby se zde konaly dvakrát do měsíce v presbyterně či v kostele. I nadále se pravidelně každý týden v MC Beruška schází předškolní děti s kazatelem při biblických příbězích. Bohoslužby v kazatelské stanici Sušice se konaly více méně pravidelně 2x do měsíce do června. Od září jsme se zde dohodli na setkávání formou rodinných pobožností – po předchozí domluvě.

Během celého roku docházelo ve Strakonicích k mnoha stavebním úpravám a nutné údržbě. Především bylo třeba odstranit havarijní stav kanalizačních odpadů a odpadní jímky. Na faře jsme tedy nechali udělat nové odpady a svedly je do obecní kanalizace odpadní šachtou, která vede okolo celého domu. V horní i dolní části fary jsou nové samostatné elektrorozvody, plynovody a osamostatněná voda. Na podzim jsme také museli odstranit betonový plot před farou, který hrozil spadnutím.

Příjem od 17 salárníků stačí sotva na úhradu provozních nákladů sboru, příjem z pronájmu zdaleka nepokryl nutné letošní investice. Od září je sbor v platební neschopnosti a sbor ve Volyni byl nucen poskytnout sboru půjčku ve výši 35tis. V současných dnech je stav bankovního účtu menší než sto korun.

Od ledna 2010 se strakonický sbor stane kazatelskou stanicí sboru ve Volyni. Veškerý movitý i nemovitý majetek (včetně tíhy s péčí o něj), závazky a pohledávky strakonického sboru budou převedeny na FS ČCE ve Volyni. Věříme, že se nám podaří zachovat stávající pastorační a duchovenskou činnost.

budova---- říjen 2009 ----

MC Beruška rozšířilo své služby a tak z mateřského centra je také rodinné centrum - od června mají tedy pronajatý byt v prvním patře fary. Tento pronájem je platný jen do konce roku. Od ledna 2010 bude mít MC Beruška pronajatý prostor presbyterny na dva roky. Smlouva na spodní část fary zůstává také v platnosti - do konce roku 2012.

Od března do konce roku má prostory presbyterny v užívání organizace FOKUS - Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům a jejich blízkým zkvalitnit jejich život. Od ledna 2010 bude mít organizece FOKUS v pronájmu první parto fary. Tento prostor jim bude lépe vyhovovat - rozšířili své aktivity na každý den v týdnu, pořádají kavárničku, arteterapii, jedenkrát týdně se teké setkávají u společného vaření. web FOKUS

V létě jsme za pomoci pracovní slupiny mládežníků z Pardubic, Mělníka a okolí vykopali šachtu na nové kanalizační potrubí. To je nyní již celkově položeno, nyní je třeba zajistit šachtu na potrubí u spojení "našeho" a "obecního" potrubí.

V září byl položen chodník od vrátek z ulice až k zadnímu vchodu do domu - maminky z MC teď mají snadnější přístup do domu v době rozblácené zahrady.

Na konci října budeme ve Volyni hostit konfirmandy z Regensburgu a ti nám pomohou zvelebit strakonickou zaradu - je třeba zakopat kanalizační šachtu, zbořit betonový plot (je v havarijním stavu) a vybudovat nová vrata a branku na zahradu.

budova---- duben 2009 ----

Od dubna je byt v prvním patře opět bez nájmeníků. MC Beruška plánuje rozšíření svých služeb také rodinné centrum a nyní zvažují, zda by pro ně bylo fonančně únosné pronajímat si k tomuto účelu horní byt. Vše je zatím v jednání. Snad se situace v blízké době vyřeší - pronájem MC Beruška či nalezení nového nájemníka.

Od března jsou prostory presbyterny v užívání organizecí FOKUS - Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům a jejich blízkým zkvalitnit jejich život. web FOKUS

Na začátku roku se v prostorách sboru přestali scházet členové Křesťasnkých sborů - vrátili se do zrekonstuovaného Domova důchodců na Jezárkách.---- listopad 2008 ----

Rok 2008 byl časem, kdy jsme společně rozhodovali, jak dál ve Strakonicích. Kazatel a administrátor sboru, strakonická správní komise, členové volyňského staršovstva, oboje výroční sborová shromáždění, seniorátní výbor a konvent tohoto seniorátu – tyto všechny „orgány církve“ přemítaly na stavem a děním ve Strakonicích. Společně jsme hledali nejvhodnější řešení dané situace.

Strakonický sbor svým působením totiž nenaplňuje základní kritéria sborového života. Již osm let nemá vlastní staršovstvo, pouze správní komisi. Sborový život je umenšen natolik, že se k bohoslužbám scházíme v minimálním počtu (v sídle sboru i v kazatelské stanici v Sušici 2x do měsíce). Schází se nás doslova pár, ale scházíme se spolu rádi. Jiné sborové aktivity se ve Strakonicích nekonají, aktivních členů sboru je poskrovnu, členů s hlasovacím právem není ani deset. Vlastní poslání administrátora – zvěstování evangelia a pastorační činnost – je zatěžována výkonem pokladníka, účetního, správce budov i uklízeče v jedné osobě. Stav budovy je také neveselý (nevyhovující kanalizace, elektrorozvody, topení, chátrající střechy, opadávající fasáda). Podobně je na tom stav bankovního účtu.

V současnosti je byt v prvním patře fary pronajatý rodině s dětmi bez církevní příslušnosti. Spodní část fary a zahrada je k dispozici Mateřskému centru Beruška, které zde každý den připravuje program pro matky na mateřské dovolené a pro jejich předškolní děti. Evangelické bohoslužby se zde konají 2x do měsíce v kostele, v topné sezóně v presbyterně. Bohoslužebná setkání Starokatolické církve jsou zde jen občasná a nedělní setkávání Křesťanských sborů je zde také jen 2x do měsíce. Jiné aktivity se v budovách sboru nekonají – je zde prázdno a ticho.

Na základě návrhu strakonické správní komise konvent odsouhlasil Sloučení strakonického sboru se sborem ve Volyni - strakonický sbor se stane kazatelskou stanicí sboru ve Volyni. Veškerý movitý i nemovitý majetek (včetně tíhy s péčí o něj), závazky a pohledávky strakonického sboru budou převedeny na FS ČCE ve Volyni. Věříme, že se nám podaří zachovat stávající pastorační a duchovenskou činnost včetně dvou bohoslužebných shromáždění do měsíce ve Strakonicích i Sušici a v každotýdenním setkávání s dětmi v rámci Mateřského centra Beruška.

Stavem ve Strakonicích a výše uvedeným návrhem se bude také zabývat Synod ČCE v květnu 2009 – pokud i zde dojde k odsouhlasení návrhu, tak od ledna 2010 dojde ke sloučení obou sborů.

Pánu Bohu předkládáme prosby o pomoc a podporu i v této věci.